Biểu tượng Θ theta - Logo and icon Θ theta


Dựa trên quan điểm "Tôn trọng sự tối giản trong thiết kế để đặt được hiệu quả tối ưu nhất" trong công việc, chúng tôi lựa chọn ký Θ (theta) làm Tên và Biểu tượng cho công ty.

Based on the philosophy of "Respect minimalism in design to achieve the best effect" in our work, we choose to sign Θ (theta) as the Name and Logo of the company.

Về biểu tượng

About the Icon

  • Θ (theta) là ký tự latin ký hiệu cho góc trong các khái niệm về hình học. Trong kỹ thuật Θ (theta) cũng được sử dụng phổ biến như một đại lượng, đối số toán học. Về ký tự theta (Θ) khi kết hợp với font chữ Cambria có hình dáng tương tự như chi tiết mặt cắt của động cơ điện một cặp cực với hai thành phần cấu tạo chính là rotor và stator. Đối với hệ thống kỹ thuật, động cơ điện giống như “trái tim” của toàn bộ hệ thống, bộ phận trực tiếp tạo ra các chuyển động và biến đổi năng lượng.
  • Θ (theta) is the Latin letter for angle in geometric definitions. In the technique Θ (theta) is also commonly used as a quantity, a mathematical argument. About the character theta (Θ) when combined with the font Cambria has a similar shape to the cross-section of a single-pole electric motor with two main components, the rotor and the stator. For the engineering system, the electric motor is like the "heart" of the whole system, the part that directly generates the motions and transforms the energy.
  • Font chữ Cambria cũng là font chữ được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực khoa học, đặc biệt là toán học. Ở đó, cũng thể hiện cam kết và triết lý làm việc của Theta Engineering là tôn trọng các thành quả của khoa học – công nghệ, cũng như tôn trọng tính lý thuyết được áp dụng trong thực tế.
  • Cambria font is also a commonly used font in the fields of science, especially mathematics. It also shows Theta Engineering's commitment and working philosophy to respect the achievements of science and technology, as well as respect the theory applied in practice.

Về màu sắc thể hiện

About the color

  • Màu xanh (0-139-139)màu xám (79-79-79) là hai màu sắc chủ đạo được thể hiện trên biểu tượng và các văn bản, tượng trưng sự bền vững, tính thân thiện với môi trường. Song hành với cam kết luôn nỗ lực hướng tới sự bền vững, một môi trường sống xanh, sạch. Ngoài ra, màu xanh – hành thủy, màu xám – hành kim, cũng là hai mệnh chính của hệ thống cơ điện bao gồm kim khí và chất lỏng.
  • Blue (0-139-139) and gray (79-79-79) are the two main colors shown on icons and texts, symbolizing sustainability and environmental friendliness. Along with the commitment to always strive towards sustainability, a green and clean living environment. In addition, blue - water elements, and gray-metal elements, are also the two main parts of the electromechanical system including metal and liquid.
  • Việc chỉ sử dụng ký tự và màu sắc để thể hiện biểu tượng, cũng thể hiện cam kết về tối ưu hóa hệ thống và tôn trọng việc tiết kiệm không gian lưu trữ tài nguyên số của nhân loại. Đây cũng là tinh thần nhất quán, kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Theta Engineering, luôn hướng tới triết lý thiết kế "tối ưu - hiệu quả - bền vững" trên từng sản phẩm.
  • Using only characters and colors to represent the symbol, also shows commitment to system optimization and respect for humanity's saving of digital resource storage space. This is also the consistent spirit, the guideline in all activities of Theta Engineering, always aiming for the design philosophy of "optimum - efficiency - sustainability" on each product.