Tư vấn thiết kế PCCC - FLS Design Consulting

Hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) chiếm một vị trí hết sức quan trọng tỏng việc thiết kế, thi công, đầu tư các công trình xây dựng. Khác với các quan niệm truyền thống, hệ thống PCCC không chỉ bao gồm các hệ thống phục vụ cho công tác Phòng cháy và báo cháy (như hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy), mà ở đó còn là sự kết hợp tổng quan của nhiều bộ môn thiết kế khác, nhằm thỏa mãn các yêu cầu khắt khe đối với công tác PCCC, như: thiết kế kiến trúc, thiết kế cơ điện, thiết kế kết cấu, giao thông ...

Fire life safety systems occupy a very important position in the design, construction, and investment of construction works. Different from traditional concepts, the fire protection system not only includes systems for fire prevention and alarm work (such as fire alarm systems, and fire fighting systems), but it is also a comprehensive combination of fire life safety related to many other design disciplines, in order to satisfy the strict requirements for fire prevention and fighting work, such as architectural design, electromechanical design, structural design, traffic ...

Khác với các hạng mục thiết kế các, các yêu cầu về hệ thống PCCC mang tính bắt buộc và được đưa vào Luật Phòng cháy chữa cháy, được quy định trách nhiệm tới từng cá nhân, chủ sở hữu và toàn dân, nhằm đảm bảo công tác PCCC luôn được tuân thủ. Không chỉ được yêu cầu bởi các quốc gia, các thương hiệu khách sạn cao cấp cũng đòi hỏi các yêu cầu về PCCC đặc thù và khắt khe hơn, hoặc phải áp dụng đồng thời (theo nguyên tắc yêu cầu nào cao hơn thì chấp thuận) giữa tiêu chuẩn NFPA của Hoa KỳTCVN/QCVN của Việt Nam.

Different from the design items, the requirements for the fire protection system are mandatory and included in the Law on Fire life safety, and are responsible for each individual, owner, and the entire population, in order to ensure Fire protection work is always complied with. Not only required by countries, luxury hotel brands also require specific and stricter fire protection requirements, or must be applied at the same time (according to the principle that the higher requirements are accepted). ) between the US NFPA standard and Vietnam's TCVN/QCVN.

Với Theta Engineering, chúng tôi đề cao giá trị an toàn sinh mạng trong các hồ sơ thiết kế, từ đó đưa ra các tư vấn, giải pháp phù hợp với từng dự án, nhằm đáp ứng một cách hoàn chỉnh, đồng bộ và chính xác các yêu cầu về PCCC.

With Theta Engineering, we uphold the value of life safety in design, thereby providing advice and solutions suitable for each project, in order to meet a complete, synchronous, and accurate response. Identify requirements for fire protection.

Theta Engineering là Công ty tư vấn thiết kế cơ điện có kinh nghiệm triển khai nhiều loại hình dự án lớn, phức tạp đã được cấp chứng chỉ thiết kế với đội ngũ nhân sự giàu năng lực. Giá trị trị cốt lõi của chúng tôi được xây dựng trên hai yếu tố song hành, đó là “sản phẩm” và “dịch vụ” . Sản phẩm tốt phải kèm theo một dịch vụ tốt, dịch vụ tốt được xây dựng dựa trên cơ sở một sản phẩm tốt.

Theta Engineering is a mechanical and electrical design consultancy company with lots of experience in implementing large and complex projects. We have been granted design certificates with a team of capable staff. Our core values are based on two parallel factors, namely “products” and “services”. A good product must be accompanied by a good service, and a good service must be built on a good product.

 • Sản phẩmTuân thủ nguyên tắc thiết kế tối ưu, vận hành hiệu quả, tạo ra giá trị bền vững cho xã hội.
 • ProductAdhering to the principle of optimal designs, efficient operation, and sustainable contribution to society
 • Dịch vụCam kết “đồng hành tới cùng dự án” , với tâm thế “luôn sẵn sàng cho sự thay đổi” để hướng tới một sản phẩm hoàn thiện cao.
 • ServiceCommitting to "accompanying throughout the project" with an attitude of "ready for change" towards a highly completed product

HẠNG MỤC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - FIRE SAFETY ITEMS

 • Hệ thống báo cháy tự động
 • Fire alarm system
 • Hệ thống chữa cháy nước tự động
 • Sprinkler fire fighting system
 • Hệ thống chữa cháy khí, như: Aerosol, FM200, N2, Ansul Piranha…
 • Fire suppression systems, such as: Aerosol, FM200, N2, Ansul Piranha...
 • Hệ thống chữa cháy xách tay
 • Fire extinguisher systems
 • Hệ thống chống cháy lan
 • Fire stop systems
 • Hệ thống chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn
 • Emergency lighting and exit
 • Hệ thống kiểm soát khói, như: cấp khí bổ sung, hút khói sự cố, tăng áp…
 • Smoke control systems, such as make-up air supply, smoke exhaust, air pressurization...
 • Hệ thống âm thanh thông báo thoát nạn
 • Voice alarm system
 • Lối thoát nạn
 • Mean of Egress

Write a comment