Mô hình hóa BIM MEP - MEP BIM Modeling

Với Theta Engineering chúng tôi luôn ý thức rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng của BIM đối với linh vực thiết kế, vì vậy, một trong các yêu cầu bắt buộc để trở thành kỹ sư của Theta Engineering, đó và việc sử dụng thành thạo BIM & REVIT. Với tiêu chí này, toàn bộ dự án thiết kế của chúng tôi đều có thể sẵn sàng triển khai dịch vụ tư vấn xây dựng mô hình (BIM) để giúp chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đơn vị vận hành hoàn thiện chính xác dự án, không chỉ trong quá trình thiết kế, thi công mà còn trong cả quá trình vận hành hệ thống.

With Theta Engineering, we are always well aware of the importance of the application of BIM to the design field, so one of the mandatory requirements to become a Theta Engineering engineer, and its successful use Proficient in BIM & REVIT. With this criterion, all of our design projects can be ready to deploy modeling consulting services (BIM) to help investors, construction contractors, and operators to complete the project, not only during the design and construction process but also during the system operation.

Đặc biệt BIM Revit tạo ưu thế rất lớn đối với hệ thống MEP và FLS trong các công trình. Không chỉ cho phép mô hình hóa hệ thống kỹ thuật trên phần mềm, BIM cho phép gán các thuộc tính lên đối tượng giúp các kỹ sư có thể dễ dàng khai thác các thông tin này, từ đó cho phép tham gia sâu hơn vào các công tác thiết kế khác như: mô phỏng năng lượng, tối ưu thiết kế, bổ sung biện pháp thi công phù hợp, theo dõi hoạt động, tuổi thọ của các thiết bị.

Especially, BIM Revit creates a great advantage for MEP and FLS systems in projects. Not only allows the modeling of technical systems on software, but BIM also allows to assignment of properties to objects so that engineers can easily exploit this information, thereby allowing deeper participation in projects. Other design work such as simulation of energy, optimization of design, addition of suitable construction methods, monitoring of activities, and life of equipment.

Nắm bắt xu thế tất yếu này, Theta Engineering đã tiếp cận BIM Revit từ rất sớm và áp dụng trong các dự án thiết kế của mình. Ở Theta Engineering chúng tôi quan niệm rằng, BIM Revit là một công cụ thiết kế hữu hiệu và bắt buộc các kỹ sư thiết kế phải thành thào và có thể áp dụng triệt để trong thiết kế.

Grasping this inevitable trend, Theta Engineering approached BIM Revit very early and applied it to its design projects. With Theta Engineering, we believe that BIM Revit is an effective design tool and requires design engineers to be proficient and able to apply it thoroughly in design.

Ngày nay, REVIT (BIM) được áp dụng phổ biến trong giai đoạn thiết kế, khác với các phần mềm hỗ trợ triển khai thiết kế trước đây, BIM thực sự là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực xây dựng. Cách thức vận hành của BIM (REVIT) dựa trên cách thức quản lý thông tin và xử lý thông tin, nhiều hơn là việc diễn hoạ, hay thể hiện về mặt hình thể (không gian) của đối tượng, từ đó tạo ra sự khác biệt vượt trội và giá trị đột biến trong hầu hết các giai đoạn thực hiện dự án. Để hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng của mình, BIM (REVIT) gần đây, đả bổ sung Dynamo như công cụ cho phép tối ưu hoá, cung cấp một giao diện người – máy, khiến phần mềm có thể hỗ trợ tối đa con người trong việc thiết kế, chế tạo các chi tiết có tính chất lặp lại, chi tiết không gian phức tạp, hay đưa vào nhiều khối xử lý logic – tư duy giải thuật vào mô hình.

Today, REVIT (BIM) is widely applied in the design phase, unlike previous design support software, BIM is really a revolution in the field of construction. The way BIM (REVIT) works is based on the way information is managed and processed, rather than the visualization, or physical representation (spatial) of the object, thereby creating outstanding difference and extraordinary value in most stages of project implementation. To complete its final piece, BIM (REVIT) recently added Dynamo as a tool that allows optimization, providing a human-machine interface, making the software able to support humans as much as possible. in designing and manufacturing repetitive details, complex spatial details, or putting many logical processing blocks - algorithmic thinking into the model.

Có thể nói, tới thời điểm hiện tại BIM là một công cụ bắt buộc, nền tảng cơ bản mà bất kỳ kiến trúc sư, kỹ sư đều phải tiếp cận và sử dụng được.

It can be said that up to now, BIM is a mandatory tool, a basic foundation that any architect and engineer must access and use.

BIM không còn là vấn đề của tương lai nữa, BIM đã trở thành công cụ được hiện thực hoá và là yếu tố sống còn của lĩnh vực xây dựng.

BIM is no longer a matter of the future, BIM has become a tool to be realized and a vital element of the construction industry.

Vậy với BIM, chúng tôi có thể làm được những gì cho các dự án?

So with BIM, what can we do for projects?

BIM là công cụ giúp chúng tôi hoàn thiện thiết kế của mình trong từng giai đoạn khác nhau, ứng dụng BIM sẽ có những đòi hỏi khác nhau.

BIM is a tool to help us perfect our design in different stages, BIM applications will have different requirements.

Giai đoạn thiết kế

Design stage

 • Phân tích dự liệu → Lên ý tưởng thiết kế → Đưa ra các phương án thiết kế khác nhau → Lựa chọn phương án thiết kế phù hợp
 • Data analysis → Design ideas → Provide different design options → Select suitable design options
 • Mô phỏng hoá thực tế (không gian, dữ liệu giả lập thực tế) → Đảm bảo thiết kế đúng với thực tế có thể triển khai
 • Realistic simulation (spatial, realistic simulation data) → Make sure the design is true to the reality that can be deployed
 • Triển khai chi tiết hồ sơ bản vẽ thiết kế (Mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, hình ảnh mô phỏng…)
 • Deploy detailed design drawings (plans, elevations, sections, simulation images...)

Giai đoạn mời, chào thầu

Tendering stage

 • Thống kê khối lượng
 • Bill of Quantity
 • Trích xuất thông số kỹ thuật, dữ liệu thiết kế
 • Extract specifications, design data
 • Dễ dàng mô phỏng nhiều phương án thiết bị khác nhau tuỳ theo các nhà sản xuất khác nhau → Lựa chọn được phương án kinh tế nhất mà không ảnh hưởng tới hệ thống
 • Easily simulate many different equipment options according to different manufacturers → Choose the most economical option without affecting the system

Giai đoạn thi công

Construction stage

 • Tránh xung đột trong quá trình thi công, lắp đặt tại dự án
 • Avoid conflicts during construction and installation at the project
 • Lên phương án thi công, biện pháp thi công, tiến độ thi công → Mô phỏng hoá quá trình thi công
 • Make construction plans, construction methods, construction progress → Simulate the construction process
 • Hoàn thiện chính xác, đầy đủ hồ sơ thi công đúng theo thực tế thi công, thiết bị mua sắm, điều chỉnh tại dự án
 • Accurately and fully complete construction documents in accordance with actual construction, procurement and adjustment of equipment at the project
 • Hoàn thiện chính xác, cập nhật đầy đủ dữ liệu để thực hiện hồ sơ hoàn công, bổ sung các thông số khác về thời gian lắp đặt, tuổi thọ thiết bị lắp đặt…
 • Accurately complete, fully update data to perform as-built records, add other parameters about installation time, the life of installed equipment...

Giai đoạn vận hành

Operation stage

 • Mô phỏng mô hình giúp các kỹ sư vận hành có thể bảo trì, bảo dưỡng, thay thế chính xác các thiết bị gặp vấn đề, sự cố
 • The simulation model helps operation engineers to accurately maintain, maintain, and replace problem equipment.
 • Cảnh báo các thiết bị, hệ thống cần phải được bảo trì, thay thế
 • Warn equipment and systems that need to be maintained or replaced

Tiền đề cho một tương lai xa hơn

The premise for a more distant future

 • Cung cấp dữ liệu cơ sở cho các mô hình quản lý trong tương lai như: smart city, smart nation…
 • Provide basic data for future management models such as smart city, smart nation...

Với kinh nghiệm trong linh vực kỹ thuật, cùng với các kỹ sư sử dụng phần mềm BIM (REVIT) chúng tôi tự tin đem tới cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

With experience in the field of engineering, together with engineers using BIM software (REVIT), we are confident to bring customers the best products and services.

Write a comment